Subject: Neath Port Talbot Local Development Plan 

Latest Update :-


  Neath Port Talbot CBC - Pre Deposit Presentation of Port Talbot - Local Development Plan (LDP). Wednesday 11th May 2011. Click Here Ø


  FURTHER INFORMATION CLICK HERE
 Ø

 You will recall that the Authority is required to prepare the LDP in accordance with the Delivery Agreement that was published in September 2008. This agreement sets out the timetable, resources and consultation arrangements for the process.

Due to a number of factors – including the level of public response and interest and the need to tackle new duties – the timetable to complete the Plan has slipped by more than 4 months and so the Authority is required to renegotiate the agreement with the WAG.

The revision of the Delivery Agreement needs to address the timetable and also to update the financial provision – the remainder of the agreement remains valid.

It is proposed that the revised Timetable include the following key dates:

Pre-Deposit Plan (or Preferred Strategy) be published for consultation in September 2011;

Full Deposit Plan be published for consultation in February 2013;

Examination in Public (EIP) in November 2013; and

LDP Adoption in November 2014.

Comments on the revision of the Delivery Agreement should be forwarded to the LDP team by Friday 25th March 2011 either by e-mail to ldp@npt.gov.uk or by letter to Geoff White, Head of Planning, The Quays, Brunel Way, Baglan Energy Park, Neath, SA11 2GG.

Once agreed, copies of the revised Delivery Agreement will be available for inspection at the Civic Offices, One Stop Shop at Pontardawe and any of the libraries within the County Borough and will also be published on the website www.npt.gov.uk/ldp

Should you wish to discuss the revision of the Delivery Agreement further or would like this in a different language or format please contact the LDP team either by e-mail on ldp@npt.gov.uk or by phone on 01639 686421.

Yours faithfully,
Owain Lewis
Planning Policy Manager
 

Fe gofiwch fod gofyn bod yr Awdurdod yn paratoi'r CDLl yn unol â'r Cytundeb Cyflawni a gyhoeddwyd ym mis Medi 2008. Mae'r cytundeb hwn yn cyflwyno'r amserlen, yr adnoddau a'r trefniadau ymgynghori ar gyfer y broses.

Yn sgîl nifer o ffactorau – yn cynnwys lefel yr ymateb a'r diddordeb gan y cyhoedd, a'r angen am ymdrin â dyletswyddau newydd – mae'r amserlen ar gyfer cwblhau'r Cynllun wedi llithro mwy na 4 mis, ac felly mae gofyn bod yr Awdurdod yn aildrafod y cytundeb gyda LlCC.

Wrth ddiwygio'r Cytundeb Cyflawni mae angen ymdrin â'r amserlen yn ogystal â diweddaru'r ddarpariaeth ariannol – mae gweddill y cytundeb yn parhau'n ddilys.

Cynigir bod yr Amserlen ddiwygiedig yn cynnwys y dyddiadau allweddol canlynol:

Cyhoeddi'r Cynllun Cyn-Adnau (neu'r Strategaeth a Ffafrir) ar gyfer ymgynghori ym mis Medi 2011;

Cyhoeddi'r Cynllun Adnau Llawn ar gyfer ymgynghori ym mis Chwefror 2013;

Archwiliad Cyhoeddus (EIP) ym mis Tachwedd 2013; a

Mabwysiadu'r CDLl ym mis Tachwedd 2014.

Dylid anfon sylwadau ar ddiwygio'r Cytundeb Cyflawni at dîm y CDLl erbyn dydd Gwener 25ain Mawrth 2011 naill ai drwy e-bost at ldp@npt.gov.uk neu drwy lythyr at Geoff White, Pennaeth Cynllunio, The Quays, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Castell-nedd, SA11 2GG.

Unwaith y cytunir arno, bydd copïau o'r Cytundeb Cyflawni diwygiedig ar gael i'w harchwilio yn Swyddfeydd y Cyngor, yn y Siop dan yr Unto ym Mhontardawe, ac yn holl lyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol. Bydd hefyd yn cael ei gyhoeddi ar y wefan: www.npt.gov.uk

Os hoffech drafod diwygio'r Cytundeb Cyflawni ymhellach neu os hoffech dderbyn y ddogfen hon mewn iaith wahanol neu fformat gwahanol, cysylltwch â thîm y CDLl naill ai drwy anfon e-bost i ldp@npt.gov.uk neu drwy ffonio 01639 686421.

Yn gywir

 

 

 Owain Lewis
Rheolwr Polisi Datblygu